Thumb 37a9cf6f940cf15d877e4db9885bd85f53d12d68
E5c4603b3e6aecd9c8b4a02c4c2fc7d0d9b30450

Evy Koning-Roodenburg

Ik collecteer omdat:

deze stichting heel belangrijk is geworden voor mij. Er is veel geld nodig voor onderzoek.
Tikkie
7

donaties

€ 170

ingezameld